CALATORI STRAINI DESPRE TARILE ROMANE VOL 6 PDF

VI www. Alexandrescu-Dersca Bulgaru Note, identificari si comentarii: M. IORGA" www. I, pp. Dei au vizitat Moldova 0 Tara Romaneasca, deoarece alepinul nu a intrat deloc in Transilvania, in aceia0 ani, ei nu s-au cunoscut, cad obiectivele 0 interesele lor erau divergente.

Author:Jujinn Dazahn
Country:Ghana
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):14 February 2005
Pages:336
PDF File Size:10.47 Mb
ePub File Size:7.42 Mb
ISBN:642-2-16164-699-5
Downloads:47758
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JuzshuraDar ceca ce 1-a impresionat cel mai mult au fost datinele legate de sarbatorirea ajunuhd CrAciunului si a primei zile de CrAciun, cind coliudatorii, purtind icoane, cutreierau Tirgovistea, cinthid colinde c aducind uritri Domnului, mitropolitului i marilor dregatori, iar liiutarii cu f Acid aprinse strabateau orasul Head din tobe c swiind din tambale"bis. Paul de Alep a izbutit astfel sit dea unele date pretioase pentru cunoasterea etnograflei i folclorului rominesc din veacul al XVII-lea.

Vasile Radu, p. Radu, pp. Radu, p. GAsim astfel stiri despre griul moldovenesc caracterizat printx-un pai lung ce Intrecea Inalrimea omului", despre belsugul i varietatea fsuctelor dintre care releve. Este uimit de mulrimea de boj, bivoli, cai, oi, porci crescute pe intinsele mosii ale lui Freda Brincoveanu".

Descrie pescuitul sturionilor la gurile Dunarii, Cu ajutorul talienelox". Calatorul sitian se intereseaza si de bogariile subsolului, dind amOnunte unice asupra tehnicii extragerii cuprului din minele de la Baia de Asamass i a sarii" din ocnele Tarii Romlinesti.

Paul de Alep isi Intrerupe pe alocuri expunerea pentru a povesti evenimentele istorice pe care le-a trait In cursul sederli indelungate pe meleagurile rarii noastre sau asupra carora a obrinut informarii. Evenimentele relatate skit dominate de luptele pentru domnie care s-au inasprit la mijlocul veacului al XVII-lea.

In Moldova, lupta a pornit dintr-o razmerirli a boierilor impotriva lui Vasile Lupu. Astfel In relaria calatorului sitian spar ca Intr-un caleidoscop diferitele aspecte ale vigil statului i societarii romanesti de la mijlocul veacului al XVII-lea asa cum au fost vilzute l inrelese de un oriental care nu acorda importanra expunerii faptelor intr-o forma logica i sistematica, ci detaliilor vil i pitoresti care II stimulau imaginaria.

De aceea relgia lui Paul de Alep lasA cititorului neprevenit impresia di a fost serial la fara locului, uneori zi de zi, fAxA a. Dar o analiza mai atenta dove- deste ca a fost redactata dupa Inapoierea autorului la Alep deci dupa un interval mare de timp. Dovada o gasim tu doul pasaje. In primul, arhidiaconul arata ca a luat cu el, la inapoierea sa la Alep, pe un preot din Cirios, Baba Irani, bun cunoscator al limbii grecesti.

In al doilea pasaj, precizeaza, cu prilejul vizitei sale la manastirea Tismana, ca a 39 Ibidem, p. Ibidem, p. Relevlim astfel comparatiile cu privire la casele, portul" i miele obiceiuri" ale populatiei respective, precum l la aspectul bisericilor".

Din analiza textului rezult6, insgi a. Unele vor fi fost ample si precise ca cele referitoare la descrierile de mari monumente Sf. Aceste pasagii cuprinse In relatia primelor sale c5. Valoarea relaliei lui Paul de Alep. De la bun inceput, trebuie sa precizgun ci. Dealtfel nici nu era posibil, intrucit nu cunostea limbile europene In care acestea fuseserA redactate. In asemenea conditii, problema depistkii imprumuturilor l influentelor, atit de importantil pentru stabilirea valorii relatiilor de c Ca si la ceilalti c5.

Exacte l deosebit de pretioase slut informatiile intemeiate pe observatiile personale ale autorului. Tot in categoria informatiilor directe trebuiesc incluse descrierile de monumente: mintistiri i biserici, palate domnesti si case boieresti, dintre care unele au suferit transformari in decursul veacurilor sau nu s-au mai pastrat ca mitropolia din Tirgoviste. S-a dovedit astfel ca impunatoarea mana,stire cu aspect de cetate de la Strehaia fusese impodobita cu fresce nu numai in interior ci i in exterior cum.

In Moldova a cunoscut pe Vasile Lupu, a carei infatisare mindra i impunatoare 1-a inspaimintat la prima intrevedere si pe care il aseamana cu priniil regi ai grecilor"; pe Gheorghe Stefan, boierul de tara, ajuns domn, si pe mitropolitul Varlaam care se retrasese la Seca pentru ca sa nu-i citeasca molitva de domnie.

In Tara Romaneasca a vazut de aproape pe Matei Basarab, batrinul domn care arunca bani saracilor i ostenilor din pridvorul curtii domnesti de la Tirgoviste66; a cimoscut pe Constantin Serban cel insemnat la nas pentru a nu ajunge domn" si pe urmasul acestuia. De la toti acesti mari dregatori si de la alti oameni vrednici de crezare"" printre care se aflau si oameni de casa" ai lui Vasile Lupu a capatat informatii asupra unor evenimente la care nu a asistat ca martor ocular, cum este, de pida, asediul cetatii Suceava", moartea lui Timue si altele.

Cu ajutorul domnului si al boierilor s-a documentat asupra regimului politic si economic al dominatiei otomane asupra tarilor noastre. Tot de la dregatori si boieri a obtinut unele date asupra organizarii social-politice a tarilor noastre intr-o vreme in care marea boierime isi asigurase atotputernicia, ridicind in scaun pe reprezentantii ei cei mai destoinici sau cei mai bogati.

Dupa cum a observat Nicolae Iorga, povestirea acestor evenimente tragice este foarte bogata si sigura" Iorga, Bucuresti, , p. Iorg a, Studii fi documente, IV, p. Unele inadvertenre provin dintr-o Inrelegere gresita a explicariilor primite despre instituriile romanesti deosebite de cele din Imperiul otoman cu care era deprins.

Alteori asimileaza unele institurii feudale romitnesti cu instituril otomane ce prezinta unele asemanari de suprafara. De pilda numeste pe stlipinii de mosii din Tara Roma. De asemenea, identifica miele dregatorii din Moldova cu dregatoriile din Imperial otoman, si anume pe hatman cu serdarul turc, pe marele vornic cu cadiuln. Acestea provin din necunoasterea situariei din Transilvania unde calatorul sitian nu a fost niciodata.

Relaria lui Paul de Alep cuprinde si exagerari in privinra unor determinad cantitative si numerice. Imaginaria sa bogata de oriental il incita chiar sa afirme impotriva oricarei yerosimilitari ca in curtea domneasai din Tirgoviste incapean de oameni. In unele cazuri, Paul de Alep se arata lipsit de obiectivitate.

Panaitescu, , p. DCXXX, 12 febr. Deceptionat de modicitatea sprijinului material acordat patriarhului de Matei Basarab, sustine c5. In schimb femeile i fetele din Tara Romaneasa Sint considerate caste, neprih5.

Relatia caldtorului sirian 39 Miro n Co sti n, Opere, ed. Panaitescu, p. Completeazg astfel informatiile lAsate pentru Moldova de alt martor ocular, invAtatul cronicar Miron Costin. Cu mijloace modeste, fgt. Opera sa a contribuit la intensificarea leggturilor noastre culturale cu Orientul Apropiat, dind melchitilor informatii variate i veridice asupra romgnilor care i-au sprijinit in efortul lor de a-si dovedi apartenenta la civilizatia bizanting.

A fost descoperitg in Biblioteca mAngstirii Deir a-8k din Liban intr-un manuscris al patriarhului Macarie ms. A fost publicatg. Atit lucrgrile patriarhului Macarie cIt i relatia cAlgtoriei sale, redactatii de fiul sgu, au fost scrise in dialectul arabo-sirian vorbit la Alep.

Introduce In relatia sa termeni strgini, grecesti in transcriere arabg sau scrisi in alfabetul grec, termeni turcesti i chiar cuvinte romAnesti al cgror plural il formeazg dupg sistemul quadrisilabic arab.

Matzuscrise i edilii. Textul este precedat de un studiu pp. Valeur des manuscripts et des traductions. Paris, , p. Belfour publicatil de Comitetul Oriental de traducen, ; manuscrisul din , pastrat in Muzeul asiatic din Leningrad ms. Krimski, care 1-a obtinut de la manilstirea Sednaya dupa indicatiile date de Murkos ; un manuscris vazut de Senkovski la Aintur in Liban, seria dupa cum mentioneaza. Vasile Radu cu litere siriene.

Manuscrisul original al lui Paul de Alep nu a fost inca descoperit, ceea ce explica probabil intirzierea Cu care a vazut lumina tiparului textul arab al relatiei sale. Dupgt acest manuscris, Vasile Radu arata ca Constantin Bacha a publicat prima parte a calatoriei patriarhului Macarle, anume plecarea din Damasc fol. Extras din cdlatoria patriarhurui Macare in limba araba.

Textul este plin de indreptari introduse de editor care urmarea sil inlature greselile lingvistice ale lui Paul de Alep, sa suprime termenii inutili si sa adauge altii pentru a-1 face mal ciar. Graffin si P. Este prima editie stiintifica a textului arab care corespunde cerintelor criticii modertte. Din nefericire, moartea a impiedicat pe Vasile Radu sgt publice textul integral, editia sa incheindu-se cu descrierea orasului Kiev.

Relatia lui Paul de Alep a fost tradusa de mai multe ori, integral sau partial. Aceastil traducere efectuatil dupa manuscrisul din I,ondra are omisiuni rezultate din lacunele existente In manuscrisul cercetat precum i unele greseli de traducere de ex. Traducere din limba arabl , Moscova, A fost elaborata dupi cele trei copii ale manuscrisului din Dar cum aceste manuscrise cuprindeau multe lacune, Ilurkos, care urmarea Mt des o traducere integrall, a folosit traducerea lui Belfour ale carui greseli i omisiuni se regasesc in traducerea L.

Iar Cu exceptia traducerii fragmentare al lui Gh. Popescu-Ciocanel, nici una nu a fost efectuata dupl textul original. Negruzzi dupa traduceres rusa a lui D.

Saveliev, intemeiata pe textul englez al lui P. In , B. Calinescu, tot dupa P. Belfour ; este insotita de unele fragmente privitoare la romani, cuprinse in relatia calatoriel prin tara cazacilor i Rusians. In , M. II, fasc. Restul a fost publicat sub forma de entrase.

Emilia Cioran a tradus dupa Belfour relatia lui Paul de Alep in lucrares intitulatg. Reproduce, cu unele indreptgri, traducerea lui B. Hasdeu a primei calatorii a patriarhului Macarie in Moldova si Tara Rom aneascg. A doua cAlgtorie a patriarhului Antiohiei in Virile romilne dupg. Ca atare prezinta aceleasi omisiuni ca si opera traducatorului englez care a lasat la o parte pasajele ce i se pareau inutile sau care prezentau greutgti serioase.

Cu toate lacunele ei, traducerea Emiliei Cioran are meritul de a prezenta miele identificar de persoane, de loca- litan si de instituni gresit transcrise de Belfour. Intrucit aceste traducen i nu se bazeazgt pe cercetarea mai multor manuscrise i in special a celui din Paris, cel mai complet, ele nu pot fi folosite cu incredere.

Numai Vasile Radu, intemeindu-si cercetarea pe manuscrisele din Paris, Londra si pe acel din , a izbutit sa prezinte o traducere mai exacta, dar nu intotdeauna clarg, i sa rectifice unele transcrieri gresite de toponime rominesti. Cu mici exceptii, a rezolvat chiar unele dificultati rezultate ant din greselile de gramaticA ale autorului, cit si din folosirea unor termeni dialectali, disparuti din uz sau care si-au schimbat intelesul in decursul timpului.

Ne-am straduit sA identificgm localitAtile mentionate intr-o forma.

ERESIA CATARA PIRANDELLO PDF

Listă de călători străini în România

Dar ceca ce 1-a impresionat cel mai mult au fost datinele legate de sarbatorirea ajunuhd CrAciunului si a primei zile de CrAciun, cind coliudatorii, purtind icoane, cutreierau Tirgovistea, cinthid colinde c aducind uritri Domnului, mitropolitului i marilor dregatori, iar liiutarii cu f Acid aprinse strabateau orasul Head din tobe c swiind din tambale"bis. Paul de Alep a izbutit astfel sit dea unele date pretioase pentru cunoasterea etnograflei i folclorului rominesc din veacul al XVII-lea. Vasile Radu, p. Radu, pp. Radu, p. GAsim astfel stiri despre griul moldovenesc caracterizat printx-un pai lung ce Intrecea Inalrimea omului", despre belsugul i varietatea fsuctelor dintre care releve. Este uimit de mulrimea de boj, bivoli, cai, oi, porci crescute pe intinsele mosii ale lui Freda Brincoveanu".

ENDRESS HAUSER PROMAG 50 PDF

Călători străini despre Ţările Române. Volumul 6

Tamuro Cum sunt cele, de pilda, despre wtraini stabiliti la Suceava, dintre care unul, Dorino Cattaneo, chiar si-a intemeiat acolo o familie. Nici o singura moschee nu se poate gasi aici; tratatele de la Adrianopol 0 Akkerman s-au opus mereu. A cerut ca Adunarea sa fixeze cel putin o data pentru totdeauna partea de redevente pe care legea o lam la fritelegerea partilor interesate. Cat despre alinierea satelor, In perioada adresei se dedpre 2 din cele 4 care existau. Adresa se plange de amestecul Domnitorului si de rimane drepturilor magistraturii.

Related Articles